15.07.2019 Aktualizacja: 24.02.2020

Rejester lotniczych urządzeń naziemnych

Zgodnie z pkt 1. § 8 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 06.12. 2016 r. w sprawie LUN, urządzenia wykorzystywane w ramach sieci EATMN wpisywane są do Rejestru lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN) w części A (RLUN-A) a urządzenia wykorzystywane poza siecią EATMN wpisywane są do RLUN w części B RLUN-B).
Inicjatorem wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do RLUN, zmiany wpisu w RLUN lub wykreślenia z RLUN jest zarządzający lotniczym urządzeniem naziemnym, który przesyła do Prezesa ULC odpowiednio:

  1. „Wniosek o wpis do RLUN” z odpowiednimi załącznikami.
  2. „Wniosek o zmianę we wpisie w RLUN” z odpowiednimi załącznikami.
  3. „Wniosek o wykreślenie z RLUN”.

Za wpisanie do RLUN lub zmianę wpisu w RLUN pobierane są opłaty z zgodnie z Ustawą – Prawo lotnicze, wg stawek określanych co roku w publikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniu ministra właściwego ds. transportu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat lotniczych (tabela nr 1, część III, pkt 3.12. nr czynności 34)

Opłatę lotniczą za wpis lub zmianę wpisu w RLUN należy wnieść na nw. konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 Tytułem:

„Wpis do RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.12. cz. 34"  lub „Zmiana wpisu w RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.12. cz. 34".

Wyciąg z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury  z dnia 11 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r

Tabela nr 1 Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej

Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

3.12. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:

1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

 a) naziemne radiostacje lotnicze

889 zł

 b) system łączności głosowej VCS

889 zł

 c) system transmisji danych G/G

889 zł

2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

 a) ILS, MLS

3 329 zł

 b) VOR/DVOR

2 220 zł

 c) NDB

1 111 zł

 d) DME

557 zł

 e) D/GPS (GBAS)

2 220 zł

3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

 a) radar pierwotny dozorowania (PSR)

1 667 zł

 b) radar wtórny dozorowania (MSSR)

1 667 zł

 c) radar kontroli płyty lotniska

1 111 zł

 d) system multilateracyjny WAM

1 667 zł

.e) system multilateracyjny LAM

1 667 zł

4) system przetwarzania i zobrazowania danych

5 548 zł

6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych

a)      AWOS dla I kat. podejścia precyzyjnego

1 111 zł

b)      AWOS dla II kat. podejścia precyzyjnego

1 111 zł

c)      AWOS dla III kat. podejścia precyzyjnego

1 111 zl

d)      AWOS dla potrzeb AFIS

557 zł

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»